HER FINDER DU EN OVERSIGT OVER SKOLEPENGE, MÅNEDSBETALINGER, STATSTØTTE OSV.

Skolepenge

Skolepengebetalingen for de 42 uger er for skoleåret 2018/2019 fastsat til 2350 kr. pr. uge. For skoleåret 2019/2020 er ugeprisen 2.400 kr.
I skolepengene er inkluderet betaling for det hele f.x. rejserne, skolebillede af elevholdet, tøj til gymnastikopvisninger, HU-jakke/trøje til repræsentation af skolen, HU årgangstrøje og blå bog. Indmeldelsesgebyret for 2018/2019 og 2019/2020 er 1.800 kr.

Eleverne får tilskud til deres omkostninger i forbindelse med spisning på vores ture over Atlanten og i Europa.

Dvs. ingen ekstraudgifter i den forbindelse.

Månedsbetaling

Egenbetaling (forældrebetaling) = skolepengene ÷ statsstøtte.

Egenbetalingen fordeles på 12 lige store rater, der skal betales månedsvis forud. 1. rate forfalder den 1. juli.

Betalingsopgørelse vil blive fremsendt inden denne dato.

Statsstøtte

Skolen sørger for at indsende statsstøtteberegningerne til SU-Styrelsen, hvor den bliver beregnet. Ved ”Nye elevers aften” kan vi forhåbentlig oplyse statsstøttens størrelse.

Supplerende støtte

Statsstøtten er beregnet udfra forældrenes økonomiske forhold 2 år bagud. (Forældrenes bruttoindkomst ÷ arbejdsmarkedsbidrag).

For skoleåret 2018/19 drejer det sig derfor om årsopgørelsen for 2016 – og for skoleåret 2019/20 er det årsopgørelsen for 2017, der bliver taget udgangspunkt i.

Er der familier, som i mellemtiden er blevet ramt af langvarig arbejdsløshed, langvarig sygdom, konkurs eller overgang til pension eller efterløn, er der mulighed for at søge supplerende støtte. Skolen har en pulje, der kan tages fra i sådanne tilfælde.

Henvendelse om dette sker til skolens kontor.

Indmeldelsesgebyr

Indmeldelsesgebyret er et engangsbeløb og betales ikke tilbage ved en evt. framelding.

 

Oversigt over indmeldelsegebyr:

Skoleåret 18/20 = 1.800 kr.

Skoleåret 19/20 = 1.800 kr.

Skoleåret 20/21 = 2.000 kr.

 

Opskrivningsgebyr

Fra og med skoleåret 2020/2021 opkræves opskrivningsgebyr, når man melder sit barn ind.

Opskrivningsgebyret udgør 200 kr. og betales ikke tilbage ved evt. framelding.

Gebyret dækker administrationsomkostninger ved indmeldelse.

Skolemateriale

Almindelige undervisningsmaterialer er indregnet i skolepengene. Særligt materialeforbrug i valgfag betales efter regning.

Klik her for at hente oversigt over betaling for skoleåret 2018/2019

Klik her for at hente oversigt over betaling for skoleåret 2019/2020

Klik hér for at beregne din pris

Klik her for at hente skemaet “Individuel støtte” for skoleåret 2019/2020

Betalingsbetingelser

Når skolen har modtaget jeres ansøgning om optagelse, vil I i efteråret året før det påtænkte skoleår modtage mail med opkrævning af indmeldelsesgebyret. Beløbet refunderes ikke, og indmeldelsen er først endelig, når kontingentet er betalt.

Hvis opholdet afbrydes i løbet af skoleåret, betales et gebyr på 2 ugers skolepenge – fra den dato, hvor opholdet måtte afbrydes (i skoleåret 2018/19 er det 2 x 2350 kr.). 2 uger er den gennemsnitlige tid, der går, før vi har en ny elev på plads.

Meddelelse om afbrydelse af skoleopholdet skal ske skriftligt af hensyn til skolens revision.

ANSØGNINGER TIL STIPENDIER TIL EFTERSKOLEOPHOLD 2019/2020

Egmont Fondens program “En Håndsrækning” hjælper unge på efterskole. Der er åbent for ansøgninger frem til 20. marts 2018. 

Hvem kan søge?
Familier med indkomster under 240.000 kr. årligt kan søge om En Håndsrækning. For skoleåret 2019-20 er det indkomsten for 2017, vi kigger på. Det er desuden et krav, at den unge kan dokumentere særlige udfordringer enten socialt eller læringsfagligt.

Familien skal også have søgt kommunen om økonomisk støtte til opholdet. Det gøres ved at kontakte en sagsbehandler i kommunens børne- og ungeforvaltning. Det er dog ikke en forudsætning for at søge, at kommunen bidrager til opholdet. Man må altså gerne søge om En Håndsrækning, selv om kommunen siger nej.

Det er ikke en forudsætning for at søge, at man er optaget på en efterskole.

Hvad kan pengene bruges til?
Stipendiet udbetales til efterskolen i to årlige rater og kan alene anvendes til at nedsætte egenbetalingen for opholdet. Stipendiet kan ikke bruges til køb af udstyr eller lommepenge.

Ansøgning
Vi åbner for ansøgninger til skoleåret 2019-20 i foråret 2019. Når det er muligt at søge midler til skoleåret 2019-2020 vil ansøgningsskemaet være at finde her

Der blev i skoleåret 2018/19 uddelt 42 stipendier.

Det er en forudsætning for at komme i betragtning, at ansøgeren kan dokumentere social eller læringsmæssig udsathed i form af fx let ordblindhed, fravær fra skole eller udfordringer af familiemæssig karakter. Dokumentation kan fx være udtalelse fra familievejleder, lærer eller lignende, som skal vedlægges ansøgningen.

Ved yderligere spørgsmål: Kontakt Hanne Skøtt i Efterskoleforeningen. Tlf.: 33 17 95 86